KARMEL

Seznam článků

Část druhá
Řízení místního terciářského společenství

Generální shromáždění místního společenství

20. Generálního shromáždění jednotlivého společenství se mohou a mají účastnit všichni členové daného společenství, kteří již složili terciářskou profesi. Aktivní a pasivní hlasovací právo přitom mají jen ti, kdo již složili profesi trvalou.

Úkolem generálního shromáždění je:

  • jednat o základních otázkách života společenství a stanovovat v nich náležitá rozhodnutí;
  • volit moderátora a členy rady,
  • hlasovat o připuštění jednotlivých bratří a sester k terciářské profesi.

Je-li to nutné, ať jsou rozhodnutí, o nichž hovoří odst. 1, výsledkem hlasování. Hlas při něm, stejně jako při volbách a při hlasování zmíněných v odst. 2 a 3, však mají pouze terciáři s trvalou profesí.
Generální shromáždění společenství svolává moderátor po poradě se svou radou. Koná se nejméně jedenkrát ročně.

Rada terciářského společenství

21. Radu společenství tvoří moderátor společenství, dva jeho radní, duchovní asistent a formátor. V našich podmínkách není třeba, aby některé společenství mělo více radních než dva.

Úkolem rady společenství je:

  • usměrňovat chod společenství, přípravu a průběh společných setkání a vnějších aktivit;
  • řídit péči společenství o potřeby jednotlivých bratří a sester;
  • poskytovat asistentovi spolu s formátorem podněty a zpětnou vazbu při péči o karmelitánskou výchovu a o duchovní život jednotlivých členů i společenství;
  • podporovat sounáležitost společenství s ostatní rodinou Karmelu;
  • dbát na soulad života společenství se životem místní církve;
  • modlit se za společenství a jeho členy.

Radu společenství svolává moderátor, a to nejméně jedenkrát za rok. Důležitá stanoviska zaujímá rada hlasováním.

22. Obsah jednání rady při jejích setkáních se zaznamenává v zápise, jehož kopii obdrží kněz pověřený péčí o třetí řád v celé delegatuře. Ten má tak možnost sledovat život jednotlivých společenství i jejich záměry do budoucna a podle potřeby je usměrňovat a vzájemně propojovat.

Volba členů rady společenství

23. Členové rady místního společenství jsou voleni jeho generálním shromážděním, a to na tři roky. Volbu moderátora potvrzuje generální delegát ČMGD. Jednotlivé osoby mohou určitou funkci souvisle vykonávat nejvýš po dvě po sobě jdoucí tříletí.

Právní subjektivita

24. Bude-li to nutné, národní rada třetího řádu ve spolupráci s generálním delegátem vyřídí u ministerstva kultury ČR evidenci Karmelitánského třetího řádu jako církevní právnické osoby. Úkolem národní rady třetího řádu v tom případě bude zajistit také všechny právní a organizační náležitosti s tím spojené (správu majetku, vedení účetnictví).

Zrušení jednotlivého společenství

25. V případě zrušení společenství budou záležitosti s tím spojené řešeny – po předchozí poradě s generálním delegátem a radou dotyčného společenství – rozhodnutím generálního převora a jeho rady.

Národní rada karmelitánského třetího řádu

26. Národní rada třetího řádu v ČR slouží předávání zkušeností a vzájemné spolupráci a jednotě mezi jednotlivými společenstvími. Schází se nejméně jedenkrát ročně a tvoří ji kněz pověřený péčí o třetí řád v delegatuře a moderátoři jednotlivých společenství. Jednoho z moderátorů jmenuje generální delegát se souhlasem své rady předsedou národní rady třetího řádu, a to na dobu určitou, zpravidla. do konce tříletí, pro které byl dotyčný moderátor zvolen ve svém společenství.

Apoštolát

27. Třetí řád nemá nikoho z terciářů vytrhovat z farního společenství v místě jeho bydliště. Své apoštolské úsilí a zapojení do aktivit v církvi i navenek ať proto terciáři neopomíjejí uskutečňovat na prvním místě ve spolupráci s vlastní farností. Jejich členství ve třetím řádu jim k tomu má dodávat pevnější, hlubší motivaci.

Vzájemnost uvnitř společenství

28. Řádnou součástí života ve třetím řádu je účast na setkáváních společenství. Těm, kdo se z vážného důvodu nemohou setkání zúčastnit, ať se věnuje zvláštní pozornost v naší přímluvné modlitbě. Moderátor nebo ten, koho tím on pověří, ať jim podává zprávy o dění na setkáních, o ostatních členech společenství a o životě rodiny Karmelu vůbec. Ať případně napomáhá i jejich kontaktu s asistentem společenství. Také jiní ať je přátelsky povzbuzují a prokazují jim potřebnou pomoc.

Možnost opustit třetí řád a vyloučení

29. Formálním projevem záměru opustit třetí řád je písemná žádost, kterou žadatel musí podat radě společenství, jehož je členem. Rada ať s jeho žádostí souhlasí teprve po jejím náležitém projednání. Rozhodnutí rady o propuštění musí potvrdit generální delegát. Ten žadateli vydá o propuštění písemné vyrozumění, na základě něhož přestává dotyčný být vázán terciářskou profesí a přestává být členem třetího řádu.
Případné propuštění člena z třetího řádu (vyloučení) se děje podle čl. 94 Řehole.
Pro společenství i pro toho, kdo z něj odchází, může být povzbuzující uvědomit si: pokud i nadále platí, že dotyčný bratr nebo sestra v Kristu „jsou přitahováni hodnotami žitými v Karmelu“ nebo dokonce pokud „jsou přičleněni k řádu svatým škapulířem“, patří i nadále k nejširší rodině Karmelu, jak o tom mluví čl. 28 Stanov Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské z roku 1995.

Závěr

30. Tato Statuta vyžadují schválení generálního převora Řádu karmelitánů a jeho Rady; oni jsou také oprávněni dát autentický výklad těchto Statut.

Připomínáme

16 čvc 2024;
00:00
Panna Maria Karmelská
16 čvc 2024;
08:00 - 17:00
Kněžská pouť v Kostelním Vydří
17 čvc 2024;
00:00
bl. Terezie od sv. Augustina a spolusestry, panny
20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení