KARMEL

prorok Eliáš – vitráž kostela sv. Judy při klášteře karmelitánů ve Faversham v Kentu v AngliiŽivé Boží slovo: 1 Král 18,30b–35

„Pak (Eliáš) opravil Hospodinův pobořený oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí dvou měr zrní. Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil na dříví.

Nato řekl: »Naplňte čtyři džbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví!« Potom řekl: »Udělejte to ještě jednou.« Oni to udělali. Znovu řekl: »Udělejte to potřetí!« Udělali to tedy potřetí. Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop.“ (18,30b–35)

Eliáš obnovuje Hospodinův oltář. Dělá to na příkaz, který zároveň odpovídá tradici Starého zákona. Bůh, kterého zastupuje, není nový Bůh, který by se dal srovnávat s modlami, jež Izrael zavedl. Je to Bůh národa, který on sám založil a jehož dějiny sám vytvářel, takže pro Izrael musí být ne novým, ale jeho věčným Bohem.

Eliáš bere dvanáct kamenů, aby naznačil počet dvanácti kmenů. Ukazuje lidu to, co je mu odpradávna známé, znovu mu předkládá jeho dějiny. Před tímto oltářem se lid musí znovu poznat, cítit se doma. Ale poněvadž lid v hříších opustil dům Boží i svůj vlastní, dává Eliáš těžší podmínky. Nechá připravenou oběť polít vodou, třikrát, a pokaždé čtyřmi džbány. Tedy dvanáctkrát, jak to odpovídá dvanácti kmenům. To všechno, aby nevěřícímu lidu postavil před oči Boží velikost. Toto zdrcující konání je kající skutek, nedbání přírodních zákonů; vyjímá toto dění z rámce všeho, co mohou hříšníci a modloslužebníci pokládat za možné. Ztížení také naznačuje, jak daleko se lid vzdálil. Jako by chtěl Eliáš vymoci na Bohu tak veliký div, aby nejen nikdo nemohl pochybovat, nýbrž aby se modlám stanovené podmínky zdály být směšně snadné vedle těch, za kterých se má uskutečnit pravá oběť. Jako kdyby Eliáš nic nevěděl o přírodních podmínkách, jako by zapomněl na všechny světské zákony, jako by tolik počítal se sestoupením ohně, že může dokázat absolutní moc tohoto ohně jen jeho opakem, množstvím vody.

Převzato z knihy: Eliáš
Autor: Adrienne von Speyr
Vydalo: KNA

Související články

Eliášova oběť na hoře Karmel (1)
Ve stopách proroka Eliáše
Od Eliáše se karmelitán učí být mužem pouště

Přihlášení