KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

bl. Baptista Spagnoli, kněz

Stáhnout jako soubor iCal
 

17. dubna - památka

Narodil se 17. dubna 1447 v italském městě Mantova. Bývá také nazýván Mantuanus (Mantovský). V roce 1463 vstoupil ve Ferraře do karmelitánského kláštera, který patřil k tzv. mantovské reformě, a po roce složil složil řeholní sliby. Stal se knězem a studoval dále teologii. Pak byl převorem v Mantově a rektorem řádového studia v Bologni. Šestkrát byl generálním vikářem mantovské kongregace a roku 1513 byl zvolen generálním převorem celého řádu. Představené vedl k dobrému zacházení s podřízenými, pozvedl úroveň studia v řádu, odňal akademické tituly bratřím, kteří je nezískali vzděláním a nespojovali je s náležitou službou, a odstranil nešvary s tím související. Zrušil početné dispenze od klášterního života, které nekriticky uděloval jeho předchůdce. Podporoval i reformu z Albi.
Patřil mezi slavné humanisty své doby, jeho latinsky psané básnické skladby mu vynesly čestné přízvisko „křesťanský Vergilius". Ani svěřenými úkoly, ani svou literární činností se nenechal odvést od karmelitánského ideálu vnitřního života a zvláštní úcty k Panně Marii. Také své přátele humanisty upevňoval v praktikování víry. Zemřel v Mantově 20. března 1516 a jeho tělo je pohřbeno v tamější katedrále. Za blahoslaveného byl prohlášen v roce 1885.

Ze spisu "O trpělivosti" od blahoslaveného Baptisty Spagnoliho

(Mějme naději, protože máme útěchu v Písmu)

Velkým a obdivuhodným prostředkem proti tělesným bolestem a duševnímu smutku je četba Písma svatého. Myslím, že žádná slova, byť sebepečlivěji volená, sebevýřečnější a působivá, nedokáží tak potěšit chorou mysl a zaplašit starosti jako právě Písmo. Sám jsem to zakusil velmi často. Když mě totiž někdy zavalila spousta úzkostí, které tak divoce zaplavují nestálý život smrtelníků, vždy jsem se utekl ke knihám Písma jako k přepevné tvrzi a vhodnému léku lopotícího se ducha. A našel jsem úlevu, (všemi) v něm hledanou, a ve své naději ani ve své touze jsem nebyl zklamán.
Často jsem přemýšlel, odkud má toto Písmo takovou přesvědčivost, čím to, že tak mocně plní ducha posluchačů a má tolik síly, že přiměje všechny nejen se něco domnívat, ale pevně tomu věřit. Není to pro jasnost důkazů, (vždyť) ty neuvádí, ani pro užívání vybroušeného stylu či příjemných slov, uhlazených k co největší přesvědčivosti. Všimni si: příčina toho spočívá v našem přesvědčení, že Písmo vychází z prvotní pravdy.
Co jiného však nás k tomuto přesvědčení vede, než Písmo samo? Jako by nás k tomu, že mu věříme, přitahovala jeho vlastní autorita. Ale odkud, ptám se, si (Písmo) takovou autoritu osobuje? Vždyť my jsme neviděli Boha jak káže, píše nebo učí, a přece věříme, jako bychom to tak viděli, a tvrdíme, že co čteme, pochází od Ducha svatého. Toto je asi ten důvod, proč k Písmu tak pevně lneme: že v sobě obsahuje pravdu, která je spolehlivější, i když ne jasnější. Každá pravda má totiž přitažlivou sílu; a čím víc pravdy, tím větší je i ta přitažlivost. Proč tedy ale nevěří evangeliu všichni? Odpovídám: protože všichni nejsou přitahováni Bohem. Ale copak je třeba dlouho disputovat? Proto pevně věříme Písmu svatému, protože v srdci přijímáme, že je vdechnuto Bohem.

(Kn. 3, kap. 32, Opera omnia, 1576; IV, f. 170r-171r)

Modlitba

Bože, tys učinil blahoslaveného Baptistu, věrného služebníka Panny Marie, strážcem a podivuhodným hlasatelem svého slova; na jeho prosby dopřej i nám, abychom spolu s Pannou Marií o tvém slově ustavičně rozjímali a spolu s ní tě velebili svým životem. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Mdr 7,7-10.15-16
Žalm: 16(15) 1-2a+5.7-8.11    Odp.: 5a
Evangelium: Mt 5,13-16

Související

Životopis bl. Baptisty Spagnoliho