KARMEL

P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., generální převor Řádu karmelitánůDrazí bratři a sestry rodiny Karmelu,

blíží se Slavnost Panny Marie Karmelské, od minulé slavnosti uplynul rok, a já bych Vám při této příležitosti chtěl popřát vše nejlepší. Tento den pro nás znamená mnoho. Je radostným a hlubokým okamžikem, v němž slavíme úctu k Matce Pána a nazýváme ji oblíbeným a nám drahým jménem, Naše Paní z hory Karmel.

Pro další rok chci Mariině přímluvě svěřit všechny naše touhy a sny, naše projekty, naše úkoly, misie a díla apoštolátu, naše radosti i naše starosti. Ať nám Blahoslavená Panna, naše Matka a Sestra, vyprošuje světlo, ať nás vede a doprovází, abychom vždy zůstávali věrni svému povolání a poznávali, jak velkodušně odpovídat na naléhavé volání papeže Františka adresované celé církvi, abychom byli skutečnými svědky evangelia.

Možná si vzpomínáte, že loni jsem Vám nabídl možnou interpretaci jedné z ikon, která je typická pro úctu k Naší Paní z hory Karmel: Blahoslavená Panna sestupující do očistce, která prostřednictvím škapulíře vysvobozuje ty, kdo zde trpí. Znovu Vás prosím: ať jako Maria každý z nás sestupuje do očistců naší doby, ať jsou jakéhokoli druhu, a v duchu solidarity a soucitu pomáhá trpícím z nich vyjít. V našem současném světě je takových očistců mnoho.

Při této příležitosti chci také požádat všechny členy rodiny Karmelu – bratry, klauzurované sestry, sestry apoštolsky činné, členy bratrstev, terciáře a laiky jakkoli přičleněné ke karmelitánské rodině – aby se spojili v kontemplaci, sdílení, a zároveň rozhojňování krásy, která je všude kolem nás, i když někdy skrytá. Hned od počátku své existence Karmel úzce souvisí s krásou. Slovo Karmel je ve Starém zákoně užíváno jako synonymum pojmu krása a my sami nazýváme Marii Matkou, Ozdobou a Krásou Karmelu. Náš řád se během staletí stal charakteristický jakousi tendencí k tomu, co je poetické, umělecké... krásné.

Proto je mým přáním, aby naše životy byly zpěvem chvály Boha za krásu, která nás obklopuje, a také velkorysým zasvěcením se úsilí, aby krása nebyla ničena nebo poskvrňována zlem, hříchem, utrpením tak mnoha nevinných lidí, kteří jsou oběťmi sobectví a jeho důsledků, jako je nespravedlnost, násilí, nerovnost atd.

Ať se náš život, v souladu s konkrétní situací každého z nás, stane zpěvem chvály Stvořiteli, ať jako Panna Maria pokorně zvěstujeme veliké věci, které Bůh učinil a činí v našich životech (srov. Lk 1,46–55). Možná, že jedním z nejtragičtějších rysů moderního světa je, že není schopen objevovat a tvořit krásu. Dnes je krása redukována na pouhou sebestřednou estetiku postrádající vazbu na solidaritu, proto nejde o autentickou krásu jako takovou, nýbrž jen o jakýsi smysl pro příliš mnoho a pro nic. Staří scholastikové říkali: „bonum et pulchrum“ (dobro a krása) jdou vždy ruku v ruce. Tak to je!

Když chceme objevit, co je krásné, Maria, učitelka spirituality, vede náš pohled jiným směrem: k tomu, co je malé a nepatrné, s čím se nepočítá... Maria nás učí odhalovat krásu i v různých spletitostech života, ve všem, co je v každodenním životě vznešené a hrdinské, i když pro to dnešní doba zůstává slepá.

Ať Slavnost Panny Marie Karmelské, s přípravnými novénami a pobožnostmi i vlastním liturgickým slavením, je pokorným a pokojným zpěvem opěvujícím krásu. Nesmíme se spokojit s pouhou rutinou, s vlažným a polovičatým slavením, s pozůstatky slavné, ale velmi vzdálené minulosti. Musíme se rovněž vyvarovat jen vnější krásy, která se soustředí hlavně na pompu nebo liturgické rubriky. Ne, v tento den musíme prostřednictvím pokojné a hluboké krásy liturgie pozvednout svá srdce vzhůru, přes všechna utrpení a bídu lidstva, a pohlédnout na Marii, „Hvězdu mořskou“, s prosbou, aby nás vedla ke Kristu, našemu Pánu.

Krásnou slavnost! Ať je Maria, naše Matka a Sestra, stále s Vámi.

S bratrskou láskou

Fernando Millán Romeral, O.Carm.
Generální převor

(Z Letter of the prior general... přeložil: Norbert Žuška, OCarm.)

Doporučujeme

Novéna k Panně Marii Karmelské

V KNA: Čtyři novény k Panně Marii Karmelské

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Přihlášení