KARMEL

Vaše Svatosti,

s radostí jsme včera večer přijali zprávu o Vašem zvolení a děkujeme Pánu za to, že nám ve Vás dal nového nástupce Petrova na římském biskupském stolci. Chtěl bych Vám v této chvíli, kdy se připravujete na převzetí své služby, srdečně popřát – za svou osobu i jménem celého karmelitánského řádu.

Cítili jsme se Vám blízko zvláště ve chvíli, kdy jste nás vyzval k modlitbě za svého předchůdce Benedikta XVI., a když jste nás pak požádal, abychom prosili o požehnání pro Vás, když začínáte novou službu biskupa římského a pastýře katolické církve. Jsme si vědomi nezbytnosti modlitby, známe její účinnost a snažíme se osvojit si její umění.

Volání k Marii, jíž jste dnes – jako první gesto svého pontifikátu – chtěl vzdát čest, nás dojímá a naléhavě nám připomíná povinnost stát se jako Maria nositeli Krista, pokornými prostředníky, silnými ve slabosti a evangelní chudobě, hlasy v mlčení.

Přejeme Vám, abyste tak jako Chudáček z Assisi, jehož jméno jste si zvolil, byl prostým a pokorným nástrojem bratrství, dialogu a míru. Prosíme Pána, aby Vám daroval misionářský zápal Vašeho spolubratra sv. Františka Xaverského. Příklad těchto dvou svatých Vám dovolí s evangelní láskou podat ruku celé církvi, která vždy potřebuje obrácení, bratřím a sestrám křesťanům z jiných církví, věřícím v jednoho Abrahámova Boha i všem, kteří klaní Bohu a všem lidem dobré vůle.

Kéž Vám Ježíš, který neúnavně vede svou snoubenku Církev, dá milost řídit s moudrostí a zmužilostí Petrovu bárku vlnami dnešní doby, jež vytváří tak strašné příležitosti k hrozné materiální i duchovní chudobě.

Kéž Vás Maria, naše Matka a Sestra, Hvězda mořská, provází a podpírá, abyste mohl vést Boží lid k zaslíbenému přístavu.

Společně s děkováním Bohu za Vaše zvolení chceme také poděkovat Vám, že jste přijal volbu svých spolubratří kardinálů.

Ujišťujeme Vás o své bezpodmínečné věrnosti a především o modlitbě za Vás a Vaši službu. Jsme připraveni s Vámi všemožně spolupracovat na díle evangelizace a zvláště ve službě chudým a v duchovním doprovázení. Chceme kráčet spolu Vámi po příkré a krásné cestě „na vrchol hory, kterou je Kristus“ (vstupní modlitba ze mše o památce bl. Panny Marie Karmelské).

Se svými řádovými spolubratry a spolusestrami a všemi členy karmelitánské rodiny, kteří se vytrvale modlí za Vás a za církev, Vás prosím o Vaše zvláštní požehnání.

Váš v Kristu oddaný

P. Fernando Millán Romeral, O.Carm.
Generální převor

(převzato z www.ocarm.org)

Přihlášení