KARMEL

Třetí část:1

Kritéria pro rozvržení tereziánské četby a konkrétní návrhy

I. Kritéria pro rozvržení četby spisů sv. Terezie

32. První kritérium nám poskytuje osobní duchovní zkušenost matky Tere­zie. Od svého obrácení nabývala, opírajíc se pevně o vnitřní modlitbu, zkuše­nosti stále se prohlubujícího setkávání s osobou Ježíše Krista, v něhož věřila, kterého milovala a do nějž vkládala svou naději. S jeho pomocí pronikla do života Nejsvětější Trojice a jeho prostřednictvím se oddala službě církvi, cvi­čením se v apoštolsky a misijně zaměřené kontemplaci. Proto i nás musí naše četba uvádět do Krista, volat ke kontemplaci jeho tváře a pobízet k tomu, abychom se stali jemu podobnými a dokázali jej tak zvěstovat jako Slovo z pozice svědků jeho lásky.

33. Na druhém místě, se zřetelem na moc Božího slova a Písma svatého v te­reziánské zkušenosti a ve shodě s tím, jak je znovu doceňováno Boží slovo v životě a poslání církve (srov. Biskupská synoda, říjen 2008), je třeba nabíd­nout takovou četbu Tereziiných děl, která by vycházela z biblické perspekti­vy, jež je v tereziánském pojetí úzce spojená s liturgií, „zdrojem a vrcholem duchovního života" (SC 10).

34. Na třetím místě, vyjdeme-li z jedinečného Tereziina zakoušení církve, je možné jako další klíč k četbě jejích spisů navrhnout vnímání potřeb dnešní církve a snahu na ně odpovědět v oblasti spirituality a evangelizace, přičemž lze vyjít ze tří souřadnic pokoncilní ekleziologie, které byly shrnuty v doku­mentu Vita consecrata: zasvěcení, společenství a poslání.

35. Díla svaté Terezie od Ježíše popisují styl bratrství, který je zvlášť význam­ný pro naši moderní společnost, poznamenanou individualismem, kde je za­potřebí stále zřetelnějších známek společenství, které by hlásaly univerzální bratrství prostřednictvím života, naplněného chudobou, čistotou a posluš­ností: „Rozhodla jsem se udělat to maličko, co jsem mohla, to je následovat evangelijní rady s veškerou dokonalostí, jaké jsem schopna, a vynasnažit se, aby těch několik málo sester, co jsou zde, dělalo totéž, v důvěře ve velkou dobrotu Boží, která nikdy neopomene pomoci tomu, kdo se pro Něj rozhod­ne opustit všechno" (CV 1,2; srov. VC 87).

36. Další kritérium pro četbu poskytuje apoštolský a misijní rozměr, který vyzařuje ze života a děl světice. Přičemž je třeba zdůraznit její prožívání ve­likonočního tajemství jako zdroje veškeré evangelizace a apoštolskou službu, kterou dnes církev vyžaduje od zasvěceného života, jak je zřejmé ze třetí čás­ti dokumentu Vita consecrata, nazvané „Služba lásky".

37. A konečně, jelikož jsme přesvědčeni, že díla světice obsahují poselství platné pro naši dobu a pro všechny kultury, pobízíme k tomu, aby byla čtena s očima otevřenýma pro dnešek, s novou náboženskou a kulturní citlivostí, při stálém vědomí rozdílných kulturních a náboženských souvislostí, jak je do nich náš Řád zasazen. Rámcem této četby může být vize, rozvinutá v do­kumentu generální kapituly z roku 2003: Na cestě se svatou Terezií od Ježíše a svatým Janem od Kříže: vracet se k podstatnému, 60-64; 74-78.

II. Konkrétní návrhy

38. Navrhujeme číst od 15. října 2009 do téhož data roku 2014, každý rok, jak osobně, tak v komunitě, jedno z děl svaté matky Terezie od Ježíše, s pomocí průvodce vypracovaného komisí, jež bude k tomu jmenována definitoriem.2 Tam, kde je to možné, bude komunitní četba doplněna [liturgickým] slave­ním, týdny spirituality, mezioborovými kongresy o Tereziiných dílech atd. V každém případě se budou v jednotlivých oblastech konat každoroční set­kání za účelem sdílení a zhodnocení výsledků projektu.

39. Řád četby tereziánských děl bude následující: Kniha života (2009-2010), Cesta dokonalosti (2010-2011), Kniha o založeních (2011-2012), Vnitřní hrad (2012-2013), Duchovní relace, Básně a Dopisy (2013-2014).

40. Cílem, který jsme si předsevzali, je, abychom prostřednictvím naslouchá­ní slovu svaté Terezie dosáhli – osobně i v komunitách – posílení naší křes­ťanské existence na biblickém a evangelijním základu a obohacení našeho života z víry ve společenství s církví. Jako Tereziini soudobí adresáti musíme i my být schopni konstatovat, že nám plody kontaktu s jejími spisy napomá­hají ke zlepšení našeho života jakožto bosých karmelitánů, s podobnou účin­ností, jakou svatý Řehoř připisoval Písmu, které „roste s tím, kdo je čte," úměrně víře a lásce čtenáře. Z tohoto důvodu se naše četba bude řídit spíše tím, co je v Tereziiných spisech opravdu podstatným pro náš život, než něja­kým systematickým zájmem.

41. Definitorium vytvoří ústřední komisi, jejímž hlavním úkolem bude jednak vypracování průvodců či pomůcek k četbě na každý rok, jednak podporová­ní, koordinace a propagace iniciativ, které vzniknou v různých oblastech.

42. Rozšíříme náš okruh čtenářů (děl svaté Terezie) z jednotlivců a komunit i na bosé karmelitky, sekulární řád, tereziánskou rodinu a laiky, a to za úče­lem obohacení tohoto čtení. Aby se tak v našich komunitách a v okruhu naší pastorace podnítila četba děl svaté Terezie, spojená se sdílením.

43. Budou vytvořeny internetové stránky, určené k šíření spisů matky Terezie, aby se tak umožnila jejich co nejsnazší četba i pomocí nových technologií.

44. Podpoříme nárůst potenciálu Ávily jako centra přijímání poutníků, zvláš­tě mladých, na základě iniciativy generálního definitoria a ve spolupráci s konventem „La Santa" – rodným domem svaté Terezie – s Pyrenejskou kon­ferencí provinciálů a s CITeS. Je třeba zde poskytnout pastorační nabídku, která by mohla být rozšířena i na další významná tereziánská místa a která by zahrnovala poutě, dny formace a modlitby atd. V tomto smyslu také Světový den mládeže, který se uskuteční v roce 2011 v Madridu, pojmeme jako příle­žitost k šíření poznání postavy a díla svaté Terezie.

45. Tuto pastorační nabídku ještě doplníme - s přispěním dalších formačních center Řádu, jako je Teresianum, pomocí iniciativ kulturního a vědeckého rázu, prostřednictvím kurzů a kongresů, setkání a seminářů pro odborníky, překladatele a badatele, věnující se svaté Terezii. Budou vypracovány kon­krétní programy, realizovatelné v různých oblastech a centrech studia spiri­tuální teologie atd.

46. Alespoň jedenkrát v průběhu následujícího šestiletí bude uspořádáno mi­mořádné definitorium, které by mezi tématy k projednání počítalo rovněž se zhodnocením účinnosti tohoto plánu četby.

47. Pokročíme k vypracování kritického znění (textus receptus) spisů svaté Terezie, stejně tak jako dalšího postupu (modus operandi) při začleňování nových textů, zvláště pokud jde o dopisy a další fragmenty, které by mohly být nalezeny, aby se mohl sjednotit způsob citací v originálním textu i v pře­kladech. Definitorium se bude muset co nejdříve ujmout tohoto závazku, poté co jej projedná s odborníky a vydavateli.

48. Definitorium podpoří vydávání děl svaté Terezie v různých jazycích, v popularizačních a ekonomicky dostupných podobách.

Závěr

49. Opírajíce se o zkušenost s živým Bohem, který nás stvořil ke svému obra­zu a podobě a který si učinil příbytek v nitru každé osoby, chceme obnovit vědomí našeho charizmatu ve službě církvi a lidstvu dneška plánovitě rozvr­ženou četbou spisů Terezie od Ježíše. Toužíme znovu prožívat a sdílet terezi­ánské hodnoty: Tereziin smysl pro Boha a pro člověka, jejího ducha modlitby a její otevřenost pro události našeho světa, její zodpovědnost vůči církvi a je­jího apoštolského ducha. A konečně se k ní chceme také přidat a společně kontemplovat krásu „duší, kterými se tolik kochá Pán" (7H 1,1), počínaje ob­noveným uvědomováním si důstojnosti každého z nás. Takto zároveň bude­me pohlížet na dnešního člověka pozitivně a plni naděje a zaujmeme tvůrčí postoj jak při budování království Ježíše Krista, tak při hlásání nového nebe a nové země. „Velikost Boží nemá konce, ani jeho díla jej nebudou mít" (tam­též). Bůh nepřestal jednat a je i nadále Pánem dějin. Proto chceme, aby se toto vše stalo velkým příspěvkem, který se tereziánský Karmel cítí povinen nabíd­nout k tomu, aby i muži a ženy 21. století byli mystiky, lidmi, kteří zakusili Boha, objevili smysl svého života a chtějí jej předávat svým současníkům.

Modlitba ke svaté Terezii od Ježíše

 

Svatá matko Terezie od Ježíše,
ty ses zcela vydala službě lásky:
nauč nás kráčet cestou vnitřní modlitby
rozhodně a věrně,
s pozorností upřenou k Pánu, trojjedinému Bohu,
stále přítomnému v nejniternějším středu našeho bytí.


Posilni v nás základ
pravé pokory,
obnovené odpoutanosti,
a bezpodmínečné bratrské lásky,
ve škole Panny Marie, naší Matky.


Uděl nám svou vroucí apoštolskou lásku k církvi.
Kéž je Ježíš Kristus naší radostí,
naší nadějí a naší silou,
nevyčerpatelným Pramenem
nejniternější důvěrnosti.


Požehnej naší velké karmelitánské rodině,
nauč nás modlit se z celého srdce spolu s tebou:
„Jsem Vaše, Pane, pro Vás jsem se narodila.
Co se mnou uděláte?"

Amen.

Připomínáme

Kalendář

květen 2019
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení