KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

bl. Jan Soreth, kněz

Stáhnout jako soubor iCal
 

24. července - památka

bl Jan SorethNarodil se v Normandii blízko Caen roku 1394. Vstoupil do karmelského řádu, stal se knězem, dál studoval teologii na pařížské universitě a měl na starosti studenty v tamějším konventu. Roku 1440 byl zvolen provinciálem francouzské provincie. Od roku 1451 až do své smrti (roku 1471 v Angers) byl generálním představeným celého Řádu. V době všeobecného úpadku usiloval o obnovu Řádu: dbal na věrné zachovávání Řehole a stanov, prosazoval přísnější observanci co do chudoby a vnější i vnitřní usebranosti. Velký vliv měly jeho početné vizitace a osobní příklad. Přičlenil k Řádu několik společenství žen. Získané papežské schválení je oficiálním zřízením sester II. a III. řádu v Karmelu.
Bývá znázorňován s ciboriem, protože za pustošení Lutychu (Liège) s nasazením života posbíral po zemi rozházené Tělo Páně a přenesl do řádového kostela. Za blahoslaveného jej prohlásil Pius IX. v roce 1866.

Z výkladu karmelitánské řehole od blahoslaveného Jana Soretha

(Uč se od Krista, jak jej máš milovat)

Uč se, bratře, od Krista, jak jej máš milovat. Uč se milovat sladce celým srdcem, obezřetně celou duší, pevně celou silou (srov. Lk 10,27). Sladce, abys ani sváděním, obezřetně, abys ani oklamáním, pevně, abys ani soužením se nedal odvrátit od lásky k Bohu. Aby ses nedal zlákat světskou slávou a tělesnými požitky, místo nich ať je tvou sladkostí moudrost - Kristus. Abys nebyl sveden duchem lži a bludu, ať je tvým světlem pravda - Kristus. Abys nebyl přemožen protivenstvími, ať tě podpírá síla Boží - Kristus. Sv. Basil říká: K těm, od nichž jsme přijali dobrodiní, nás pojí veliká vděčnost a jsme jim zavázáni. A co je takovým dobrem a takovým dobrodiním jako Bůh? A dál říká: Pociťuji nevýslovnou lásku k Bohu..., a že lze víc pocítit, než vypovědět.
Protože tedy Pán do nás zasel semeno ctností, bezpochyby očekává také jejich plody. Ať tedy láska Kristova roznítí tvou horlivost, poučení ať ji usměrňuje, stálost ať ji upevní. Ať je vroucí, obezřetná a nezdolná, ať nezvlažní a nechybí jí moudrost. Miluj tedy Pána, svého Boha, celou a plnou vroucností srdce, miluj celou bdělostí a obezřetností duše neboli rozumu a miluj celou silou a nestrachuj se ani zemřít pro lásku k němu. Ať je ti lahodou a sladkostí Pán Ježíš Kristus - on zažene sladká lákadla tělesného života a jeho sladkost překoná sladkost jejich.
Avšak právě tak ať je ti Kristus světlem mysli a vůdcem rozumu, a to nejen aby ses uvaroval lstivých klamů bludu a uchránil víru před jejich vychytralostí, nýbrž také abys byl opatrný a vystříhal se přílišné a neuvážlivé prudkosti ve svém počínání.
Bůh je Moudrost a chce být milován nejen sladce, ale i moudře. Jinak se velmi snadno do tvé horlivosti přimísí omyl. Budeš-li zanedbávat vzdělání, pak nebude mít chytrý nepřítel účinnější zbraň k odstranění lásky z tvého srdce, než když se mu podaří, aby sis v ní počínal neopatrně a nerozumně.
Ať je tvá láska také pevná a stálá, ať ji nezažene strach a nezdolají námahy. Nenechat se ovlivnit lichotkami - to je ono: milovat celým srdcem; nedat se svést klamy - to je: milovat celou duší; a nedat se zlomit příkořími - to znamená: milovat celou silou. A dál se praví v řeholi: „A svého bližního jako sebe sama." Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bližního. „Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak může milovat Boha, kterého nevidí?" (1 Jan 4,20)

(Expositio paraenetica, textus XV, cap. IV.)

Modlitba

Bože, blahoslavený Jan vynikl svým úsilím o obnovu řeholního života a péčí o společenství sester karmelitek. Pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu nám dej stále věrněji žít v následování Krista a jeho Matky. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Ez 34,12-16.23a
Žalm 23(22) 1-3.4.5.6     Odp.: 1
Evangelium: Lk 9,57-62

Související

Životopis bl. Jana Soretha