KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Terezie od Ježíše (z Los Andes), panna

Stáhnout jako soubor iCal
 

13. července - nezávazná památka

sv Teresa de los AndesJuana Fernández Solar se narodila 13. července 1900 v Santiago de Chile. Od let dospívání byla uchvácena Kristem. Po ukončení studia vstoupila 7. května 1919 do kláštera bosých karmelitek v Los Andes, kde přijala jméno Terezie od Ježíše. Zemřela necelý rok na to, 20. dubna 1920, na tyfus a otravu krve. Ještě před smrtí složila řeholní sliby. Její život byl krátký, nenápadný, ale plný lásky. Za blahoslavenou ji prohlásil 3. dubna 1987 v Santiago de Chile Jan Pavel II. a poukázal na ni jako na vzor mladým lidem. Za svatou byla prohlášena v Římě 21. března 1993. Je první chilskou světicí a první světicí Karmelu v Latinské Americe.

 

Z duchovních spisů sv. Terezie z Los Andes

(Jen Ježíš je krásný)

Jen Ježíš je krásný, jen on mě může potěšit. Jeho vzývám, pro něho pláču, jeho hledám ve své duši. Ježíš mě může vnitřně rozemlít, abych se stala čistou hostií, ve které by mohl odpočívat. Chtěla bych žíznit po lásce, aby jiné duše měly tuto lásku; tak, že bych zcela odumřela tvorům i sobě samé, abych vytvořila prostor pro něho.
Je snad něco dobrého nebo krásného nebo pravdivého, co bychom si mohli představit mimo Ježíše? On je moudrost (srv. 1 Kor 1,24), pro kterou neexistuje žádné tajemství; moc (tamtéž), které není nic nemožného; spravedlnost (srv. 2 Kor 5,21), v níž se stal člověkem, aby podal smírnou oběť za hříchy; prozřetelnost, která se stále o všechno stará a dává život; milosrdenství, které nikdy nepřestává odpouštět; dobrota, která se shovívavostí hledí na urážky, kterých se mu dostává od jeho tvorů; láska, která v sobě spojuje něhu matky, bratra a ženicha a v nejhlubším nitru ji sdílí se svými tvory, neboť sama se řine z propasti jeho velikosti. Může si člověk vymyslet něco, co by nebylo v tomto Bohu-člověku?
Máš snad strach, že by se nemohly spojit propast Boží velikosti a propast tvé nicoty? Neměj strach, neboť v této propasti je láska. Tato vášeň ho vedla k tomu, že se stal člověkem, aby lidé při pohledu na Bohočlověka už nemuseli mít strach přiblížit se k Bohu. Tato vášeň způsobila, že se proměnil v chléb, aby do sebe přijal naši nicotu a nechal ji vstoupit do svého nekonečného bytí. Tato vášeň způsobila, že on, který zemřel na kříži, nám zplodil život.
Máš strach se k němu přiblížit? Podívej se na něj, jak je obklopen dětmi, jak se s nimi mazlí a tiskne je na své srdce! Dívej se na něj, jak jde uprostřed stádce svých věrných s nevěrnou ovečkou na ramenou (srv. Lk 15,5)! Dívej se na něj u Lazarova hrobu a naslouchej tomu, co říká o Marii Magdaleně: bylo jí mnoho odpuštěno, protože mnoho milovala (srv. Lk 7,47). Co jiného odhaluješ v této zvěsti evangelia než dobré, jemné a něžné srdce plné soucitu, srdce Boží?
On je mé nekonečné bohatství, má blaženost, mé nebe.

(Diario y cartas, Los Andes 1983, 373.359.376)

Modlitba

Milosrdný Bože, radosti svatých, tys zapálil mladičké srdce svaté Terezie z Los Andes ohněm panenské lásky ke Kristu a jeho církvi a učinil jsi ji radostným svědectvím lásky i uprostřed utrpení; na její přímluvu nám dej, abychom osvíceni tvým Duchem slovy i skutky hlásali světu radostnou zvěst o tvé lásce. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: 2 Kor 10,17-11,2
Žalm: 45(44) 11-12.14-15.16-17     Odp.: srov. Mt 25,6
Evangelium: Mt 25,1-13

Související texty

Životopis sv. Terezie od Ježíše z Los Andes
On je mé bohatství, má blaženost, mé nebe

Připomínáme

Přihlášení