KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Elizeus, prorok

Stáhnout jako soubor iCal
 

14. června - památka

"Eliáš šel kolem něho a hodil na něj svůj plášť. Elizeus opustil býky, běžel za Eliášem (...) a sloužil mu" (1 Král 19,19-21). Elizeus přijal Eliášova ducha a uzdravil Námana z malomocenství, vzkřísil mrtvého chlapce a vykonal mnohé velmi slavné divy. Žil mezi syny proroků a často ve jménu Hospodinově zasahoval do událostí, jež prožíval izraelský lid.
Karmelitánský řád, pamětliv svého vzniku na hoře Karmel, si chtěl liturgickou oslavou velkých proroků Eliáše a Elizea vytrvale připomínat památku jejich přítomnosti a skutků. Proto roku 1399 rozhodla generální kapitula slavit svátek svatého Elizea. V naší době slavení památky proroka především připomíná, že prorocké poslání spočívá ve věrnosti pravému Bohu a ve službě Božímu lidu.

Z kázání svatého Ambrože, biskupa

(Uzdravení vod je předobrazem církve)

A co řekneme o zásluhách Elizeových? Jeho první chválou je to, že chtěl otce (Eliáše) předčit milostí, když žádá, by mu bylo dáno více, než ví, že je jí u toho, který ji (už) má. Je totiž lakotný co do žádosti, avšak způsobilý co do záslužnosti. Zatímco totiž vyžaduje od něj více, než Eliáš měl, působí, že on prokáže svými zásluhami víc, než mohl. Neboť když týž Elizeus, poté co jeho učitel vystoupil (do nebe), přišel do Jericha a žádal od obyvatel, aby se v tom městě mohl usadit, řekli mu: "Hle v městě se dobře sídlí, ale voda je zlá a neplodná." Tehdy přikázal, aby mu podali hliněnou nádobu, dali do ní sůl, a on přistoupil k místu, kde voda vyvěrala, vhodil (sůl) do vody a řekl: "Toto praví Hospodin: Uzdravuji tuto vodu, už odtud nevzejde smrt či neplodnost," a voda je zdravá až dodnes. (Srv. 2 Král 2,18-22).
Vizte tedy, jak velké jsou zásluhy Elizeovy. Jeho první návštěva ve městě znamená velkou plodnost obyvatel. Když totiž odvrátil neplodnost vody, dopřál posloupnost dědiců. Tímto skutkem totiž Elizeus nezachránil jednoho člověka, ani neposkytl lék jednomu domu, nýbrž zachránil lid celého města. Kdyby to totiž učinil později, mezitím by zavládla neplodnost, všichni by zestárli, město by zůstalo bez obyvatel. Když tedy Elizeus uzdravil vodu, uzdravil i lid. A když požehnal pramen vod, poskytl jakýsi pramen duší. Neboť jako jeho posvěcením ze skrytých tepen země začala vyvěrat zdravá voda, tak ze skrytých útrob matčina těla vyšlo zdravé potomstvo.
Elizeus totiž nepožehnal jen pouhé toky, které již byly shromážděny v lůně pramenů, ale také ony, které - neodlišené dosud v pusté mokřině země - měly ponenáhlu vystoupit na povrch později. Proto praví Písmo, že Elizeus požehnal místo, kde voda vyvěrala: aby kanoucí vodu zasáhlo posvěcení dříve, než ji pojme (mateřský) klín pramene. A tak poněvadž apoštol Pavel říká: "To se jim přihodilo jako výstražný příklad" (1 Kor 10,11), podívejme se tedy, jaká je skutečnost, ke které se tento příklad vztahuje.
To církev je ono neplodné město, které před příchodem Kristovým bylo stiženo neplodností, zkažeností vod, to jest neznabožstvím pohanských národů, nemohlo plodit Bohu syny. Avšak kde přišel Kristus, přijal jako hliněnou nádobu lidské tělo, uzdravil zkaženost vod, to jest, odstranil neznabožství národů, a hned církev, která byla neplodná, začala být plodnou.
Pročež i apoštol říká: "Raduj se, neplodná, kterás nerodila, v jásot propukni ty, kterás nepoznala porodní bolesti. Neboť mnoho dětí bude mít žena opuštěná, více než ta, která má muže" (Gal 4,27). Více dětí totiž církev zrodila z té, která byla neplodná, než přijala ze synagogy, která plodná byla.

(Sermo 87)

Modlitba

Bože, ty jsi ochránce lidí a jejich vykupitel, ty prostřednictvím proroků, které si volíš, ohlašuješ podivuhodné skutky a svému proroku Elizeovi jsi dal ducha Eliášova; rozmnož v nás dobrotivě dary Ducha svatého, abychom vybaveni prorockým darem byli s to všude vydávat svědectví o tvé přítomnosti a prozřetelnosti. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: 2 Král 5,7a.8-15a.17b
Nebo: 2 Král 2,11-15b
Žalm: 104(103) 1+24.27-28.29b-30    Odp.: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země
Evangelium: Lk 4,24-27

Související texty

Elizeus, prorok (IX.stol.př.Kr.)

Připomínáme

Přihlášení