KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Nonius (Nuno) Álvares Pereira, řeholník

Stáhnout jako soubor iCal
 

6. listopadu - památka

sv. NoniusNonius se narodil r. 1360 v Cernache do Bonjardim (Portugalsko). Pocházel z vysoce urozené šlechtické rodiny, vyrůstal v prostředí rytířských ideálů. Třináctiletý se stal pážetem u královského dvora a tam osvědčil svou zdatnost. Ačkoliv toužil žít jako rytíř v celibátu, poslušen otce ve svých 16 letech vstoupil do manželství. Měl tři děti. Když pak ani ne třicetiletý ovdověl, již se neoženil. Po smrti krále se postavil proti připojení Portugalska ke Kastilii, r. 1385 byl ustanoven vrchním velitelem portugalského vojska a statečně sloužil své vlasti. Nenechal se zaslepit ctižádostí, přepychem a ničím, co mu nabízel svět; žil dobrým duchovním životem. Velmi si vážil eucharistie, denně byl na mši svaté. I když byl udatným vojákem, Pannu Marii miloval s oddaností dítěte. Proto r. 1389 započal v Lisabonu stavbu velkého mariánského kostela a proto ho svěřil karmelitánům. Komunita sem přišla r. 1397, Nonius ji hmotně zabezpečoval, ale také dbal na náležitý život řeholníků. Statuta konventu předpisují dvakrát denně společné rozjímání. To je nejstarší svědectví o této praxi v Karmelu. Roku 1423 toto své založení podřídil zcela řádu a provázen úžasem celé země do něj jako laický bratr sám vstoupil. V klášteře vykonával nejprostší práce a vedl přísný život modlitby, pokání a lásky k chudým. Zemřel r. 1431, pravděpodobně o velikonoční neděli - 1. dubna. Jeho pohřbu se účastnil celý královský dvůr. Pohřben byl v karmelitánském kostele v Lisabonu a král dal nad jeho hrobem, k němuž přicházelo mnoho poutníků, zavěsit ustavičně svítící stříbrnou lampu. Portugalci jej považují za svého národního hrdinu. Starobylá úcta k němu byla potvrzena v r. 1918, kdy jej papež Benedikt XV. blahořečil. Svatořečen pak byl 26. dubna 2009 papežem Benediktem XVI.

Z věroučné konstituce II. vatikánského sněmu o církvi

(Zasvěcení se Bohu řeholními sliby)

nonius-alvares pereiraEvangelijní rady čistoty zasvěcené Bohu, chudoby a poslušnosti mají podklad ve slovech a příkladu Pána. Doporučují je apoštolové, otcové, církevní učitelé a pastýři. Je to Boží dar, který církev přijala od svého Pána a z jeho milosti ho stále uchovává. Církevní autorita pod vedením Ducha svatého se ujala péče o evangelijní rady tím, že je vykládá, řídí jejich praktikování a ustavuje trvalé formy života podle nich. Tak se stalo, že – obrazně řečeno – na stromě, který se podivuhodně a bujně rozvětvil na poli Páně ze semene daného od Boha, vyrostly různé formy života v samotě nebo ve společenství a různé řeholní rodiny, které slouží jak k prospěchu svých členů, tak k dobru celého Kristova těla. Řeholní rodiny totiž pomáhají svým členům k větší stálosti v daném způsobu života, k získání vyzkoušené nauky o cestě k dokonalosti, k bratrskému společenství v Kristově vojsku a k posílení svobody prostřednictvím poslušnosti. Tak mohou bezpečně uskutečňovat a věrně zachovávat řeholní sliby a s duchovní radostí pokračovat na cestě lásky.
Z hlediska božského a hierarchického zřízení církve není tento stav uprostřed mezi stavem duchovním a laickým, ale Bůh povolává z obou těchto skupin některé věřící, aby využili zvláštního daru života církve a byli tak, každý svým způsobem, prospěšní jejímu spasitelnému poslání.
Sliby (nebo jinými posvátnými závazky slibům svou povahou podobnými), kterými se křesťan zavazuje zachovávat tři uvedené evangelijní rady, dává se do výhradního vlastnictví Bohu nade všechno milovanému; tak je z nového a zvláštního titulu určen k Boží službě a oslavě. Křtem sice umřel hříchu a byl zasvěcen Bohu. Aby však mohl přijmout bohatší plody křestní milosti, chce se slibem evangelijních rad v církvi osvobodit od překážek, které by ho mohly odvrátit od vroucí lásky a dokonalé bohoslužby, a zasvěcuje se božské službě důvěrněji. Toto zasvěcení je tím dokonalejší, čím lépe ty pevné a trvalé závazky představují nerozlučný svazek Krista s jeho snoubenkou, církví.
Láskou, k níž vedou, spojují evangelijní rady zvláštním způsobem s církví a jejím tajemstvím ty, kteří se pro ně rozhodli, a proto musí být jejich duchovní život zasvěcen také dobru celé církve. Z toho vyplývá úkol pracovat podle svých sil a podle formy vlastního povolání – modlitbou nebo také činností – k tomu, aby Kristovo království v duších zakořeňovalo a sílilo a aby se šířilo do všech částí světa. Proto církev chrání a podporuje osobitý ráz různých řeholních společností.
Slib evangelijních rad je tedy viditelné znamení, které může a má účinně vést všechny členy církve k tomu, aby plnili bez zdráhání povinnosti křesťanského povolání. Boží lid nemá zde na zemi trvalý domov, ale hledá budoucí vlast. Proto řeholní stav, který více osvobozuje své členy od pozemských starostí, lépe ukazuje všem věřícím nebeské hodnoty přítomné už na tomto světě, lépe vydává svědectví o novém, věčném životě, který pro nás získal Kristus vykoupením, a lépe předem ohlašuje budoucí zmrtvýchvstání a slávu nebeského království. Tento stav také přesněji následuje a v církvi trvale zpřítomňuje ten způsob života, který přijal Boží Syn, když přišel na svět, aby uskutečnil Otcovu vůli, a který doporučil učedníkům, kteří ho následovali. Řeholní stav též jedinečným způsobem ukazuje nadřazenost Božího království nade všechny pozemské hodnoty a jeho nejvyšší požadavky. Mimoto všem lidem ukazuje velkou sílu kralujícího Krista a nekonečnou moc Ducha svatého, která podivuhodně působí v církvi.
Stav založený na slibu evangelijních rad nepatří sice k hierarchickému zřízení církve, náleží však nepopiratelně k životu a svatosti církve.

(Lumen gentium, nn. 43-44)

Modlitba

Bože, tys povolal blahoslaveného Nonia, aby odložil zbraně a pod ochranou Panny Marie šel za tebou; na jeho přímluvu nám pomáhej zapřít sama sebe a celým srdcem přilnout k tobě. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Ef 6,10-13.18
Žalm: 112(111) 1-2.3-4.5-6.7-8.9    Odp.: 1a
Evangelium: Lk 14,25-33

Související

Životopis sv. Nonia Álvarese Pereiry

Připomínáme

06 pro 2021;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy
13 pro 2021;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
14 pro 2021;
00:00
sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
18 pro 2021;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
18 pro 2021;
14:30 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí

Přihlášení